İcra ve İflas Hukukunda Alacağın Tahsil Edilmesi ve Hukuki Sonuçları

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ALACAĞIN TAHSİLİ

 1. Borçlu Analizi

Haciz aşamasında; ilk olarak, takip kesinleşmeden önce yapılan borçlu araştırma ve analiz hızlıca yapılır, dosyanın en pratik ve masrafsız çözülebileceği hususunda karar verilir.  Bir icra dosyası yer geldiğinde sadece banka haczi veya aramakla çözülebileceği gibi, alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla 3. Kişiler üzerinden ticari faaliyetine devam eden borçluların adres tespitinin yapılmasıyla ya da borçluya ait bir taşınmazın satılmasıyla çözülebilmektedir.

Borçlu araştırma ve analizin amacımız icra takibini;

 • En hızlı, pratik bir şekilde,
 • En az masrafla
 • En yüksek tahsilat miktarına ulaşmaktır.
 1. Takip Alacağının Taşınmaz İpotek veya Taşınır Rehini ile Garantör Altına Alınmadığı Durumlarda

Takip alacağı taşınmaz ipoteği veya taşınır rehini ile garantör alınmaması durumunda, alacağın tahsili konusunda birçok opsiyonel tercihler bulunmaktadır. Bu tercihlerin seçiminde borçlunun araştırılması ve analizi önem arz etmektedir. Zira borçlunun nereli olduğu dahi, alacağın tahsili konusunda önem taşımaktadır.

Garantör altına alınmamış alacaklarda tahsil başlıca imkanlarımız;

 • Haciz aşamasından çekinen borçlularda etkili olmak üzere borçluyu arama,
 • Araç veya tapu malvarlıklarına haciz ve satış yolu,
 • Maaş, nafaka alacağı, zirai destek kredisi gibi, şahıs, kurum veya kuruluşlardan almış olduğu bir ödeneklere haciz,
 • Banka hesaplarına bloke koyma,
 • Takip borçlusu şahıs ise, aile bireylerine veya alacaklı olduğu kişilere haciz ihbarnamesi; takip borçlusu şahıs ise, faaliyet gösterdiği alana göre (Yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalara Multinet, Sodexso, tekstil piyasasında faaliyet gösteren firmalar için Gümrük Kapıları) haciz ihbarnamesi gönderme,
 • Takip borçlusunun işyeri mevcutsa işyerine yoksa, ev adresine fiili haiz ve gerekiyorsa haciz edilenlerin muhafazası ile icra yoluyla satılması
 • Takip borçlusunun alacaklı olduğu dosyalara haciz koyma ve tarafımızın söz bahsi dosyaların tahsili için yetkilendirilmesi isteme,
 • Borçlu alacaklıdan mal kaçırmak kastıyla, mal varlığı değerinden olan malları 3. Bir kişiye devretmişse, İİK m.277 ve davamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali davası açma,
 • Müteveffa babası, annesi veya mümkünde kardeşlerinden intikal edilebilecek miras paylarının haczi.

Yukarıda bahsedilen çözüm yöntemleri her dosya için uygulanmakta olup, icra dosyasının durum hal ve koşullarına göre, farklı icra tahsil yöntemleri de kullanılmaktadır.

Haciz aşamasındaki amacımız; takip borçlusunu icra dosyasını ödemeye mecbur bırakmak, dosya borcunu kapatana kadar baskı altında tutmak, ticari hayatta kendisini zora sokmaktır.

Borçlunun şirket adresinin olup olmadığının tespiti; takip borçlusunun ve aile bireylerinin şahsi kimlik bilgilerinden üzerlerine kayıtlı vergi levhası veya şirket olup olmadığı tespit edilir. Bu hususta tarafımıza kolaylık sağlaması amaçla kullandığımız programlar bulunmaktadır Takip borçlusunun aile bireylerinin de araştırmaya dahil edilmesindeki amaç, alacaklıdan mal kaçırmak kastıyla aile bireylerinin üzerinden iş hayatına devam etme olasılığıdır.

Büromuzca, borçlunun adreslerindeki fiili haiz neticesinde muhafaza altına alınan malların ve araç-tapu malvarlıklarının icra yoluyla satılması en son çare olarak görülmektedir. Zira bu işlemler çok fazla masraf gerekmekte olup, “en kötü anlaşma, anlaşamamaktan iyidir” düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

 

 1. Takip Alacağı Taşınmaz İpoteği veya Taşınır Rehini ile Garantör Altına Alındığı Dorumlarda

3.1.Konut Teminatlı Krediler

Konut teminatlı dosyalara dair aksiyon planımız;

Ofis olarak; gayrimenkul teminatlı dosyamızın satış süreci ana hatlarıyla 4 kademeli düşünerek o yönde gerekli aksiyonlarımızı almaktayız. Süreç bizi 45-60 gün içinde satış günü alımına götürmektedir.

 • Kıymet takdir aşaması

İlgili bilgilerin tamamlanması ile seri olarak; İcra Müdürlüğü tarafından satış sürecinde gayrimenkulün satışına esas olabilecek tutarı belirleyen bilirkişi incelemesi için avans yatırılır ve bir an önce bilirkişinin konuta gitmesi sağlanmaktadır.

Daha önceki tecrübelerimizde göstermektedir ki; satış öncesindeki bu safha borçlu nezdinde işin ciddiyetinin en fazla anlaşıldığı ve hissedildiği süreç olup, ofisimizce yapılan collection desteği ile dosyaların birçoğunun tahsilât ile kapandığı dönem bu döneme tekabül etmektedir.

 • Satışa hazırlık aşaması

Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor ( kıymet takdir raporu ) tapuda yer alan tüm ilgililere tebliğ edilmektedir.  İlgililerden herhangi bir itiraz vukuu bulmadığı takdirde; raporun kesinleşmesi ile satış aşamasına gelinmektedir.

 • Satış aşaması ve son aksiyonlar

Satış gününün erken bir tarihe alınması çok önemli. Zira basın ilan tarihi, satış tarihinden en az 1 ay önce yayınlanma zorunluluğu nedeniyle ciddi bir süre kayıp olduğundan o sürecin üstüne eklenecek süreyi kısa tutmak büyük önem arz etmektedir.

Bu süreç içinde tüm ilgililere satış ihale ilanı tebliğ edilir.

Tebligatın yapılamaması veya borçlunun tebligatı almamak tarzı hareketlere teşebbüs etme ihtimaline binaen tüm tebligat sonuçlarının akıbeti PTT’den yakinen takip edilir.

Tebliğ olmaması durumunda borçlu şirket ise Tebligat Kanunu’nun 35’inci maddesine göre tebliğ prosedürü işletilir, borçlu şahıs ise Tebligat Kanunun 21 inci Maddesine göre prosedür işletilerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmektedir.

 • Satış Süreci

İhale ve iştirak tamamen müvekkilimizin onayı ile olur. Aynı zamanda müvekkilimizin onay ve talebi halinde bu gayrimenkulün harici satış işlemleri de yapılabilmektedir.

 • Alacağa Mahsuben

Tescil Aşaması; Bölgesine göre değişkenlik göstermekle beraber genel uygulamada Tahsil Harcı, Cezaevi Yapı Pulu Harcı (CEYP), Damga Vergisi, KDV ve Tellaliye giderleri ödenerek; Tapu Müdürlüğüne hitaben Tescil yazısı alınmaktadır.

Tapu Müdürlüğünde; müvekkilimiz adına tapuyu çıkartabilmemiz için ilgili tüm süreçler tarafımızca yürütülmektedir.

Bu süreçlerde de takılmaları ve süre kaybının önüne geçebilmek için tüm işlemler seri olarak elden takip edilmektedir.

Ayrıca alacağa mahsuben alınan taşınmazların anahtar teslimine kadarki tahliye sürecide tarafımızca takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 • Üçüncü Şahıs

Satış bedelinin dosyaya yatırılması ve sonrası tescil işlemleri sürekli olarak kontrol edilir. Satış bedelinin müvekkil bankaya devri sağlanır.

 • Satışın Düşürülmesi

Satış sürecinde de dosyalarımıza dair collection faaliyeti devam etmekte olup satış saatine kadar, dosyaya alınabilecek tahsilat için mücadelemiz devam etmektedir.

Yine müvekkilimiz ile irtibatlı ve onaylı olarak olası bir kısmi ödemede satış süreci  düşürülerek dosyaya bir tahsilat girişi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yine ödemelerin aksaması veya protokole uyulmaması durumlarında konut satış süreci ile satılmaktadır.

3.2.Taşıt Teminatlı Krediler

Taşıt teminatlı dosyalara dair aksiyon planımız;

Taşıt teminatlı dosyaların takibi, araçların hareketli menkuller olması sebebi ile ofisimiz içindeki özel birimce takip edilmektedir.

Taşıt teminatlı dosyamızın satış süreci temel olarak 5 kademeli şekilde düşünerek o yönde gerekli aksiyonlarımızı almaktayız. Süreç aracın yakalanmasını müteakip 35-60 gün içinde satış günü alımına götürmektedir.

 • Takibin Açılması

Bu safhada müvekkil bankalardan gelen dosyalar tasnif edilerek hızla yetkili icra dairelerinde açılır, icra takibinin kesinleşmesi beklenmeksizin aracın kayıtlarına yakalama şerhi işlenir ve aracın yakalanmasına müteakip satılması için satış avansı yatırılır. Bu süreçte kötü niyetli borçluların araçlarının yakalanmaması nedeniyle icra takip dosyasının takipsiz kalması ve 1 yıl sonunda dosyanın düşmesi engellenmiş olur. Bu safha içinde borçlunun mevcut adresleri tetkik edilerek icra takibinin kesinleşmesi sağlanır. Tüm işlemler adliyede tecrübeli çalışanlarımızca hızla takip edilmektedir.

 • Aracın Kıymet Takdirinin Yapılması

Araçların yakalanması veya yakalanmış ve muhafaza altına alınmış araçların yerlerinin tespiti için 5 kişilik uzman ekibimiz mevcut olup gün içerisinde yerleri tespit edilen araçların bilgileri ofisimiz içindeki özel birime aktarılır.

Uzman ekibimiz böylece yakalanmayan araçların yakalanmasını,
Yakalanan araçların ise yerlerinin en kısa sürede tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu noktada araçların muhafaza altına alındığı yerin, emniyet müdürlüğünce icra dairesine bildirilmesi oldukça uzun zaman almakta olduğundan, ekibimiz bu zamanı en kısa süreye indirmektedir. Bununla beraber gereksiz yere uzun aylar ve hatta yıllarca araçların yedieminde beklemesi neticesinde oluşan yediemin ücretleri oldukça azaltılmış olmaktadır.

Ayrıca araçların bu şekilde yakalanması borçlular açısından işleyen faizlerin azalması ve dosyanın kapanmasını daha hızlı ve makul hale getirmektedir.

Araçların yerlerinin tespit edilerek ofis içindeki özel birimimize bildirilmesini müteakip aracın ikinci el kıymeti önceden araştırılarak icra dairesince hata yapılmasına mahal verilmemesi için icra memuru ile beraber aracın bulunduğu alana gidilir ve kıymeti belirlenir.

Böylelikle tarafımızca kıymet takdiri aşaması öncesinde yapılan ikinci el değer araştırması takibe konu araçların güncel değerinden daha az bir bedelle satılmasını önlemektedir.

 • Satışa Hazırlık Aşaması

Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor ( kıymet takdir raporu ) tebliğ edilerek ilgililerden herhangi bir itiraz vukuu bulmadığı takdirde; raporun kesinleşmesi ile satış aşamasına gelinmektedir.

 • Satış aşaması ve son aksiyonlar

Satış gününün erken bir tarihe alınması önemlidir.

Tebligatın yapılamaması veya borçlunun tebligatı almaması tarzı hareketlere teşebbüs etme ihtimaline binaen tüm tebligat sonuçlarının akıbeti PTT’den yakinen takip edilir.

Tebliğ olmaması durumunda borçlu şirket ise Tebligat Kanunu’nun 35’inci maddesine göre, şahıs ise 21’inci maddesine göre tebliğ prosedürü işletilerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmektedir.

 • Satış Süreci

İhale ve iştirak tamamen müvekkilimizin onayı ile olur. Aynı zamanda müvekkilimizin onay ve talebi halinde bu aracın harici satış işlemleri de yapılabilmektedir.

 • Alacağa Mahsuben

Tescil Aşaması :  Bölgesine göre değişkenlik g

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ALACAĞIN TAHSİLİ

 1. Borçlu Analizi

Haciz aşamasında; ilk olarak, takip kesinleşmeden önce yapılan borçlu araştırma ve analiz hızlıca yapılır, dosyanın en pratik ve masrafsız çözülebileceği hususunda karar verilir.  Bir icra dosyası yer geldiğinde sadece banka haczi veya aramakla çözülebileceği gibi, alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla 3. Kişiler üzerinden ticari faaliyetine devam eden borçluların adres tespitinin yapılmasıyla ya da borçluya ait bir taşınmazın satılmasıyla çözülebilmektedir.

Borçlu araştırma ve analizin amacımız icra takibini;

 • En hızlı, pratik bir şekilde,
 • En az masrafla
 • En yüksek tahsilat miktarına ulaşmaktır.
 1. Takip Alacağının Taşınmaz İpotek veya Taşınır Rehini ile Garantör Altına Alınmadığı Durumlarda

Takip alacağı taşınmaz ipoteği veya taşınır rehini ile garantör alınmaması durumunda, alacağın tahsili konusunda birçok opsiyonel tercihler bulunmaktadır. Bu tercihlerin seçiminde borçlunun araştırılması ve analizi önem arz etmektedir. Zira borçlunun nereli olduğu dahi, alacağın tahsili konusunda önem taşımaktadır.

Garantör altına alınmamış alacaklarda tahsil başlıca imkanlarımız;

 • Haciz aşamasından çekinen borçlularda etkili olmak üzere borçluyu arama,
 • Araç veya tapu malvarlıklarına haciz ve satış yolu,
 • Maaş, nafaka alacağı, zirai destek kredisi gibi, şahıs, kurum veya kuruluşlardan almış olduğu bir ödeneklere haciz,
 • Banka hesaplarına bloke koyma,
 • Takip borçlusu şahıs ise, aile bireylerine veya alacaklı olduğu kişilere haciz ihbarnamesi; takip borçlusu şahıs ise, faaliyet gösterdiği alana göre (Yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalara Multinet, Sodexso, tekstil piyasasında faaliyet gösteren firmalar için Gümrük Kapıları) haciz ihbarnamesi gönderme,
 • Takip borçlusunun işyeri mevcutsa işyerine yoksa, ev adresine fiili haiz ve gerekiyorsa haciz edilenlerin muhafazası ile icra yoluyla satılması
 • Takip borçlusunun alacaklı olduğu dosyalara haciz koyma ve tarafımızın söz bahsi dosyaların tahsili için yetkilendirilmesi isteme,
 • Borçlu alacaklıdan mal kaçırmak kastıyla, mal varlığı değerinden olan malları 3. Bir kişiye devretmişse, İİK m.277 ve davamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali davası açma,
 • Müteveffa babası, annesi veya mümkünde kardeşlerinden intikal edilebilecek miras paylarının haczi.

Yukarıda bahsedilen çözüm yöntemleri her dosya için uygulanmakta olup, icra dosyasının durum hal ve koşullarına göre, farklı icra tahsil yöntemleri de kullanılmaktadır.

Haciz aşamasındaki amacımız; takip borçlusunu icra dosyasını ödemeye mecbur bırakmak, dosya borcunu kapatana kadar baskı altında tutmak, ticari hayatta kendisini zora sokmaktır.

Borçlunun şirket adresinin olup olmadığının tespiti; takip borçlusunun ve aile bireylerinin şahsi kimlik bilgilerinden üzerlerine kayıtlı vergi levhası veya şirket olup olmadığı tespit edilir. Bu hususta tarafımıza kolaylık sağlaması amaçla kullandığımız programlar bulunmaktadır Takip borçlusunun aile bireylerinin de araştırmaya dahil edilmesindeki amaç, alacaklıdan mal kaçırmak kastıyla aile bireylerinin üzerinden iş hayatına devam etme olasılığıdır.

Büromuzca, borçlunun adreslerindeki fiili haiz neticesinde muhafaza altına alınan malların ve araç-tapu malvarlıklarının icra yoluyla satılması en son çare olarak görülmektedir. Zira bu işlemler çok fazla masraf gerekmekte olup, “en kötü anlaşma, anlaşamamaktan iyidir” düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

 1. Takip Alacağı Taşınmaz İpoteği veya Taşınır Rehini ile Garantör Altına Alındığı Dorumlarda

3.1.Konut Teminatlı Krediler

Konut teminatlı dosyalara dair aksiyon planımız;

Ofis olarak; gayrimenkul teminatlı dosyamızın satış süreci ana hatlarıyla 4 kademeli düşünerek o yönde gerekli aksiyonlarımızı almaktayız. Süreç bizi 45-60 gün içinde satış günü alımına götürmektedir.

 • Kıymet takdir aşaması

İlgili bilgilerin tamamlanması ile seri olarak; İcra Müdürlüğü tarafından satış sürecinde gayrimenkulün satışına esas olabilecek tutarı belirleyen bilirkişi incelemesi için avans yatırılır ve bir an önce bilirkişinin konuta gitmesi sağlanmaktadır.

Daha önceki tecrübelerimizde göstermektedir ki; satış öncesindeki bu safha borçlu nezdinde işin ciddiyetinin en fazla anlaşıldığı ve hissedildiği süreç olup, ofisimizce yapılan collection desteği ile dosyaların birçoğunun tahsilât ile kapandığı dönem bu döneme tekabül etmektedir.

 • Satışa hazırlık aşaması

Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor ( kıymet takdir raporu ) tapuda yer alan tüm ilgililere tebliğ edilmektedir.  İlgililerden herhangi bir itiraz vukuu bulmadığı takdirde; raporun kesinleşmesi ile satış aşamasına gelinmektedir.

 • Satış aşaması ve son aksiyonlar

Satış gününün erken bir tarihe alınması çok önemli. Zira basın ilan tarihi, satış tarihinden en az 1 ay önce yayınlanma zorunluluğu nedeniyle ciddi bir süre kayıp olduğundan o sürecin üstüne eklenecek süreyi kısa tutmak büyük önem arz etmektedir.

Bu süreç içinde tüm ilgililere satış ihale ilanı tebliğ edilir.

Tebligatın yapılamaması veya borçlunun tebligatı almamak tarzı hareketlere teşebbüs etme ihtimaline binaen tüm tebligat sonuçlarının akıbeti PTT’den yakinen takip edilir.

Tebliğ olmaması durumunda borçlu şirket ise Tebligat Kanunu’nun 35’inci maddesine göre tebliğ prosedürü işletilir, borçlu şahıs ise Tebligat Kanunun 21 inci Maddesine göre prosedür işletilerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmektedir.

 • Satış Süreci

İhale ve iştirak tamamen müvekkilimizin onayı ile olur. Aynı zamanda müvekkilimizin onay ve talebi halinde bu gayrimenkulün harici satış işlemleri de yapılabilmektedir.

 • Alacağa Mahsuben

Tescil Aşaması; Bölgesine göre değişkenlik göstermekle beraber genel uygulamada Tahsil Harcı, Cezaevi Yapı Pulu Harcı (CEYP), Damga Vergisi, KDV ve Tellaliye giderleri ödenerek; Tapu Müdürlüğüne hitaben Tescil yazısı alınmaktadır.

Tapu Müdürlüğünde; müvekkilimiz adına tapuyu çıkartabilmemiz için ilgili tüm süreçler tarafımızca yürütülmektedir.

Bu süreçlerde de takılmaları ve süre kaybının önüne geçebilmek için tüm işlemler seri olarak elden takip edilmektedir.

Ayrıca alacağa mahsuben alınan taşınmazların anahtar teslimine kadarki tahliye sürecide tarafımızca takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 • Üçüncü Şahıs

Satış bedelinin dosyaya yatırılması ve sonrası tescil işlemleri sürekli olarak kontrol edilir. Satış bedelinin müvekkil bankaya devri sağlanır.

 • Satışın Düşürülmesi

Satış sürecinde de dosyalarımıza dair collection faaliyeti devam etmekte olup satış saatine kadar, dosyaya alınabilecek tahsilat için mücadelemiz devam etmektedir.

Yine müvekkilimiz ile irtibatlı ve onaylı olarak olası bir kısmi ödemede satış süreci  düşürülerek dosyaya bir tahsilat girişi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yine ödemelerin aksaması veya protokole uyulmaması durumlarında konut satış süreci ile satılmaktadır.

3.2.Taşıt Teminatlı Krediler

Taşıt teminatlı dosyalara dair aksiyon planımız;

Taşıt teminatlı dosyaların takibi, araçların hareketli menkuller olması sebebi ile ofisimiz içindeki özel birimce takip edilmektedir.

Taşıt teminatlı dosyamızın satış süreci temel olarak 5 kademeli şekilde düşünerek o yönde gerekli aksiyonlarımızı almaktayız. Süreç aracın yakalanmasını müteakip 35-60 gün içinde satış günü alımına götürmektedir.

 • Takibin Açılması

Bu safhada müvekkil bankalardan gelen dosyalar tasnif edilerek hızla yetkili icra dairelerinde açılır, icra takibinin kesinleşmesi beklenmeksizin aracın kayıtlarına yakalama şerhi işlenir ve aracın yakalanmasına müteakip satılması için satış avansı yatırılır. Bu süreçte kötü niyetli borçluların araçlarının yakalanmaması nedeniyle icra takip dosyasının takipsiz kalması ve 1 yıl sonunda dosyanın düşmesi engellenmiş olur. Bu safha içinde borçlunun mevcut adresleri tetkik edilerek icra takibinin kesinleşmesi sağlanır. Tüm işlemler adliyede tecrübeli çalışanlarımızca hızla takip edilmektedir.

 • Aracın Kıymet Takdirinin Yapılması

Araçların yakalanması veya yakalanmış ve muhafaza altına alınmış araçların yerlerinin tespiti için 5 kişilik uzman ekibimiz mevcut olup gün içerisinde yerleri tespit edilen araçların bilgileri ofisimiz içindeki özel birime aktarılır.

Uzman ekibimiz böylece yakalanmayan araçların yakalanmasını,
Yakalanan araçların ise yerlerinin en kısa sürede tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu noktada araçların muhafaza altına alındığı yerin, emniyet müdürlüğünce icra dairesine bildirilmesi oldukça uzun zaman almakta olduğundan, ekibimiz bu zamanı en kısa süreye indirmektedir. Bununla beraber gereksiz yere uzun aylar ve hatta yıllarca araçların yedieminde beklemesi neticesinde oluşan yediemin ücretleri oldukça azaltılmış olmaktadır.

Ayrıca araçların bu şekilde yakalanması borçlular açısından işleyen faizlerin azalması ve dosyanın kapanmasını daha hızlı ve makul hale getirmektedir.

Araçların yerlerinin tespit edilerek ofis içindeki özel birimimize bildirilmesini müteakip aracın ikinci el kıymeti önceden araştırılarak icra dairesince hata yapılmasına mahal verilmemesi için icra memuru ile beraber aracın bulunduğu alana gidilir ve kıymeti belirlenir.

Böylelikle tarafımızca kıymet takdiri aşaması öncesinde yapılan ikinci el değer araştırması takibe konu araçların güncel değerinden daha az bir bedelle satılmasını önlemektedir.

 • Satışa Hazırlık Aşaması

Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor ( kıymet takdir raporu ) tebliğ edilerek ilgililerden herhangi bir itiraz vukuu bulmadığı takdirde; raporun kesinleşmesi ile satış aşamasına gelinmektedir.

 • Satış aşaması ve son aksiyonlar

Satış gününün erken bir tarihe alınması önemlidir.

Tebligatın yapılamaması veya borçlunun tebligatı almaması tarzı hareketlere teşebbüs etme ihtimaline binaen tüm tebligat sonuçlarının akıbeti PTT’den yakinen takip edilir.

Tebliğ olmaması durumunda borçlu şirket ise Tebligat Kanunu’nun 35’inci maddesine göre, şahıs ise 21’inci maddesine göre tebliğ prosedürü işletilerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmektedir.

 • Satış Süreci

İhale ve iştirak tamamen müvekkilimizin onayı ile olur. Aynı zamanda müvekkilimizin onay ve talebi halinde bu aracın harici satış işlemleri de yapılabilmektedir.

 • Alacağa Mahsuben

Tescil Aşaması :  Bölgesine göre değişkenlik göstermekle beraber  genel uygulamada Tahsil Harcı, Damga Vergisi, KDV, Cezaevi Harcı, Tellaliye, MTV giderleri ödenerek ; Trafik Sicil Müdürlüğüne hitaben Tescil yazısı alınmaktadır.

Bu süreçlerde postada yaşanabilecek olası gecikmelerin ve süre kaybının önüne geçebilmek için tüm işlemler seri olarak elden takip edilmektedir.

Ayrıca alacağa mahsuben alınan araçların yok ise ruhsatlarının da çıkarılmasına kadarki surecide tarafımızca takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 • Üçüncü Şahıs

İhale neticesinde 3. Şahıs tarafından alınırsa, aracın bedeli en hızlı şekilde müvekkil bankaya aktarılır.

 • Satışın Düşürülmesi

Satış sürecinde de dosyalarımıza dair collection faaliyeti devam etmekte olup satış saatine kadar dosyaya alınabilecek tahsilat için mücadelemiz devam etmektedir.

Yine müvekkilimiz ile irtibatlı ve onaylı olarak; olası bir kısmi ödeme de satış süreci düşürülerek; dosyaya bir tahsilat girişi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yine ödemelerin aksaması veya protokole uyulmaması durumlarında ilgili araç satış süreci ile satılmaktadır.

Beraber çalışmamız halinde amacımız en az masrafla, en kısa zamanda en yüksek icra tahsilâtını gerçekleştirmek olup büromuzun aksiyon alma hususundaki başarısını size kanıtlayabilmek adına, deneme amaçlı vereceğiniz dosyalar başta olmak üzere kurumunuzla çalışma isteğindeyiz. Tüm bu hususları detaylandırmak için yüz yüze görüşmenin beklentiler ve cevaplar için en sağlıklı ortam olacağını düşünmekte, uygun bulduğunuz bir tarih bildirilmesi durumunda tarafınızı ziyaret etmeyi arzu etmekteyiz

Sizinle çalışmaktan mutluluk duyarız. Saygılarımızla…

Şafak & Koparan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

 

östermekle beraber  genel uygulamada Tahsil Harcı, Damga Vergisi, KDV, Cezaevi Harcı, Tellaliye, MTV giderleri ödenerek ; Trafik Sicil Müdürlüğüne hitaben Tescil yazısı alınmaktadır.

Bu süreçlerde postada yaşanabilecek olası gecikmelerin ve süre kaybının önüne geçebilmek için tüm işlemler seri olarak elden takip edilmektedir.

Ayrıca alacağa mahsuben alınan araçların yok ise ruhsatlarının da çıkarılmasına kadarki surecide tarafımızca takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 • Üçüncü Şahıs

İhale neticesinde 3. Şahıs tarafından alınırsa, aracın bedeli en hızlı şekilde müvekkil bankaya aktarılır.

 • Satışın Düşürülmesi

Satış sürecinde de dosyalarımıza dair collection faaliyeti devam etmekte olup satış saatine kadar dosyaya alınabilecek tahsilat için mücadelemiz devam etmektedir.

Yine müvekkilimiz ile irtibatlı ve onaylı olarak; olası bir kısmi ödeme de satış süreci düşürülerek; dosyaya bir tahsilat girişi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yine ödemelerin aksaması veya protokole uyulmaması durumlarında ilgili araç satış süreci ile satılmaktadır.

Beraber çalışmamız halinde amacımız en az masrafla, en kısa zamanda en yüksek icra tahsilâtını gerçekleştirmek olup büromuzun aksiyon alma hususundaki başarısını size kanıtlayabilmek adına, deneme amaçlı vereceğiniz dosyalar başta olmak üzere kurumunuzla çalışma isteğindeyiz. Tüm bu hususları detaylandırmak için yüz yüze görüşmenin beklentiler ve cevaplar için en sağlıklı ortam olacağını düşünmekte, uygun bulduğunuz bir tarih bildirilmesi durumunda tarafınızı ziyaret etmeyi arzu etmekteyiz

Sizinle çalışmaktan mutluluk duyarız. Saygılarımızla…

Şafak & Koparan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Yazılarda Ara

Şafak & Koparan Hukuk Danışmanlık Danışmanlık

Şafak & Koparan Hukuk Danışmanlık Danışmanlık olarak sizlere en uyumlu avukatlık hizmetini sunmak ve kendi ilkelerimizle ilerlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyaçlarınıza göre bizimle online veya iletişim alanımızdaki form ile bağlantı kurabilirsiniz.

Son Yazılar

İş Hukukunda Tazminat (Kıdem, İhbar vb.) Türleri ve Hesaplamaları
2 Ağu 2021
İş Hukukunda Tazminat (Kıdem, İhbar vb.) Türleri ve Hesaplamaları
İcra ve İflas Hukukunda Alacağın Tahsil Edilmesi ve Hukuki Sonuçları
2 Ağu 2021
İcra ve İflas Hukukunda Alacağın Tahsil Edilmesi ve Hukuki Sonuçları
e-Serbest Meslek Mahbuzu (e-SMM) Uygulamasının Getirdiği Yenilikler ve Hukuki Sonuçları
2 Ağu 2021
e-Serbest Meslek Mahbuzu (e-SMM) Uygulamasının Getirdiği Yenilikler ve Hukuki Sonuçları
Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinin Şekli, Niteliği ve Hukuki Sonuçları
2 Ağu 2021
Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinin Şekli, Niteliği ve Hukuki Sonuçları
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
2 Ağu 2021
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Online Danışmanlık Formu

  Ana Merkez

  Sahrayicedit Mahallesi Güzide Sokak Semiz Apt. No:11 K:5 D:11 (E-yan Yolu) Kadiköy/İstanbul